Księgowość standardowa

W ramach księgowości standardowej, Kancelaria P&P oferuje współpracę w zakresie:

Prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Tworzenie Planu kont oraz Polityki rachunkowości;
 • Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • Monitoring płatności;
 • Kontrola należności i zobowiązań;
 • Zestawienie obrotów i sald;
 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych;
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym;
 • Ewidencja wyposażenia;
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży;
 • Ewidencja obrotu magazynowego;
 • Rozliczania kosztów;
 • Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Sporządzanie deklaracji CIT, VAT, PIT;
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych.

Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacyjnym;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży;
 • Prowadzenie ewidencji magazynowej;
 • Przygotowanie bilansów z księgi podatkowej;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT;
 • Sporządzenie zeznania rocznego.

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszać go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Karty podatkowej

Karta podatkowa to zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta forma opodatkowania możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych.

Ta forma przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, np.: usługową lub wytwórczo-usługową, handlową, wyłącznie na terytorium kraju.

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona.