Doradztwo podatkowe

W ramach świadczonych usług oferujemy:

  • kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi;
  • przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny);
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach postępowania sądowo – administracyjnego;
  • reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, a także przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie postępowań w tym zakresie;
  • konsultacje dotyczące treści pism samodzielnie przygotowanych w toku postępowań przez Klienta;
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym sporządzanie skarg konstytucyjnych.