Rozliczenia płacowe i ewidencje kadrowe

Oferujemy prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowej, rozliczeń płacowych oraz stałe doradztwo organizacyjne wraz z audytem kadrowym

Obsługa kadrowa:

 • Sporządzenie umów o pracę, aneksów i załączników do umów;
 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • Sporządzanie świadectw pracy;
 • Ewidencjonowanie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, ekwiwalenty itp.);
 • Przygotowywanie indywidualnych raportów na potrzeby pracodawcy.

Obsługa płacowa:

 • Sporządzanie list płac;
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS;
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS;
 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych;
 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.);
 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.

Doradztwo organizacyjne i audyt kadrowy:

 • Sporządzanie / audyt dokumentów i regulacji kadrowych ( Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin ZFŚS, Polityka bezpieczeństwa danych osobowych);
 • Doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Audyt dokumentacji personalnej;
 • Opracowywanie procedur obiegu dokumentacji w firmie;
 • Opis stanowisk pracy, podział kompetencji, zadań dla poszczególnych działów i pracowników;
 • Kontrola prawidłowości sporządzania dokumentacji kadrowej i płacowej
  Doradztwo w zakresie prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych.